Het zendingbevel

16. En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.